معرفی

مشخصات فردی

سیروس بالائی پاکدهی

نام - نام خانوادگی : سیروس   بالائی پاکدهی

پست الکترونیکی : sirousbalaei@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه ازاد واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه سمنان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : دانشجوی مدیریت صنعتی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه زنجان

سوابق اجرایی

1- مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه ستاد بازسازی زلزله استانداری گیلان سال 1371-1373

2- مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1375

3- مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1376-1380

4- مدیر اموزش شرکت الکتریک گیلان 1381-1383

5- مشاور صنعتی شرکت گیل پانل 1384

6- مشاور سیستمهای مدیریت شرکت صنعتی بودیبال 1390

 عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت دولتی -صنعتی-بازرگانی

محل خدمت : دانشکده مدیریت و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

پایه : 19

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی و اجرایی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-12-01

سیروس بالائی پاکدهی
سیروس بالائی پاکدهی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^